zookomfort
lt lt
.....................................................
Phone Tel. 8 5 216 51 12
Mob. tel. +370 630 01444
Naujininkų veterinarijos klinika
ZooParduotuvė
gal gal gal gal gal gal gal gal gal

Privatumo politika

UAB "Zookomfort", įmonės kodas: 300085231, Prūsų g. 2 LT-02153 Vilnius, Lietuva, tvarkydama asmens duomenis, siekia apsaugoti visų asmenų privatumą.

Šioje privatumo politikoje bendrai nurodyta, kaip mes renkame asmens duomenis ir juos saugome. Papildoma informacija apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, pateikta sutartyse ir kituose su paslaugų teikimu susijusiuose dokumentuose, įskaitant mūsų duomenų saugojimo politiką.

Sąvokų apibrėžtys:

Valdytoja: Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB "Zookomfort" įmonė, kuriai pateikėte savo asmens duomenis dėl jus siejančių sutartinių arba ikisutartinių santykių arba kurios paslaugomis jūs (arba juridinis asmuo, arba subjektas, kurio galutiniu tikruoju savininku esate laikomas) ketinate naudotis.

Klientas: fizinis asmuo, kuris naudojasi paslaugomis, jomis naudojosi arba yra išreiškęs ketinimą jomis naudotis.

Asmens duomenys: bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su klientu arba kitu fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti ir kurio duomenys tvarkomi pagal šią privatumo politiką bei taikytinus teisės aktus (pavyzdžiui, su kliento kaip juridinio asmens galutiniu tikruoju savininku).

Tvarkymas: bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos prie jų suteikimą, užklausų teikimą, perdavimą ir kt.).

Paslaugos: bet kurios UAB "Zookomfort" siūlomos arba teikiamos paslaugos.

Teisė tvarkyti jūsų asmens duomenis

Mes tvarkome tik tuos jūsų asmens duomenis, dėl kurių tvarkymo jūs savanoriškai sutikote, ar kurie tvarkomi pagal sutartinius santykius, Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės norminius aktus, ir kurie tvarkomi mūsų teisėtiems interesams ginti.

   Jūsų asmens duomenys naudojami mūsų įmonėje, klientų aptarnavimui, tinkamos paslaugos gavymui ir vidiniais administravimo tikslais.

    Mes apsaugome informaciją, kurią jūs mums teikiate, ir mes įsipareigojame apsaugoti taip pat tą informaciją, kurią apie jus gavome iš kitų asmenų.

Kokius jūsų asmens duomenis mes galime tvarkyti

    Ši Privatumo politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos jūs mums teikiate ar kuriuos mes gauname dėl bendradarbiavimo su jumis. Šioje privatumo politikoje „asmens duomenimis“ laikoma bet kokia su jumis susijusi informacija, leidžianti tiesiogiai ar netiesiogiai jus identifikuoti (ypač naudojant jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), taip pat bet kokia kita informacija apie jus, įgyta naudojant su jumis susijusią informaciją dėl musų paslaugų gavimui.

    Pateikdami mums savo asmens duomenis, jūs suvokiate ir visiškai sutinkate su tuo, kad mes apdorojame jūsų asmens duomenis pagal šią Privatumo politiką ir Lietuvos Respublikoje galiojančius ir taikomus teisės aktus.

Kada mes turime teisę atskleisti jūsų duomenis

    Tretiesiems asmenims jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti tokiais atvejais: raštiškai pareikalavus Teisėsaugos, arba musų veikla kontroliuojančiai kitai Valstybinei institucijai, ir jei tai leidžiama ar nustatyta Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Taip pat prireikus galime perduoti jūsų asmens duomenis už Lietuvos Respublikos ribų: pavyzdžiui, valstybinių sienų pasienio tarnybai prireikus patikslinti duomėnis apie augintini ir sąvininka kertant siena keliaujant į kitas šalis su augintinių.

   Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės norminiuose aktuose numatytais atvejais mes galime atskleisti, pavyzdžiui, informaciją apie jūsų darytus pirkimus ir gautas paslaugas, jūsų apsilankymus mūsų internetinėje svetainėje ir kitą informaciją apie jus. Minėtoji informacija gali būti atskleista tokiais atvejais:

  • laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės norminių aktų ir juose nustatytos procesinės tvarkos,

  • jei mes sąžiningai manome, kad atskleisti informaciją būtina, siekiant apginti mūsų teises,

  • siekiant apsaugoti jūsų ar kitų asmenų saugumą,

  • siekiant išvengti nusikalstamų veikų ar atliekant jų tyrimą,

  • atsakant į valstybinių institucijų prašymus.

   Taip pat tais atvejais, kai dėl jūsų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo mes galime patirti nuostolių, mes turime teisę kreiptis į teismą, policiją, draudikus, siųsti duomenis apie jūsų neįvykdytus įsipareigojimus skolų išieškojimo paslaugų teikėjams ir teisinių paslaugų teikėjams.

Duomenų saugumas

    Esame įdiegę tam tikras technines ir organizacines priemones, kurių laikomės, ir kuriomis užtikrinama maksimali asmens duomenų apsauga nuo neteisėto atskleidimo ar gavimo, netyčinio ar neteisėto praradimo, sunaikinimo ar taisymo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

IP adresai

   Jūsų IP adresas yra numeris, kuris suteikiamas jūsų kompiuteriui, kai prisijungiate prie interneto, ir iš kurio lankotės internetinėse svetainėse, įskaitant mūsų internetinę svetainę.

Slapukai

    Lankantis mūsų internetinėje svetainėje jūsų kompiuteryje ar kitame prie interneto prijungtame įrenginyje gali būti išsaugomi slapukai.

Kas yra slapukai?

   Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, kai jūs toje svetainėje apsilankote. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, ir siekiant suteikti informacijos svetainės savininkams.

Kaip mes naudojame slapukus?

   www.zookomfort.lt interneto svetainėje naudojamasi „Google Analytics“– Google, Inc. (toliau – Google) teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Šiuo tikslu „Google Analytics“ naudoja slapukus – tekstinius failus, kurie įrašomi į jūsų kompiuterį.

   Slapukų gauta informacija apie naudojimąsi interneto svetaine – standartinė interneto žurnalo informacija (įskaitant jūsų IP adresą) ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį – perduodama Google ir Google ją saugo, be kita ko, JAV esančiuose serveriuose. Prieš išsiųsdami jūsų IP adresą Google, paverčiame jį anoniminiu.

   Pagal Google „privatumo skydo“ sertifikavimo tvarką, Google pareiškia, kad ji laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos reikalavimų. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymą arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu.

   Pagal „Google Analytics“ paslaugos teikimo sąlygas Google nesusies duomenų subjekto IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis.

   Jei norite atsisakyti „Google Analytics“ slapukų, atsisiųskite ir įdiekite „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį (angl. Opt-out Browser Add-on).

Kaip valdyti slapukus

   Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi.

Slapukų valdymas jūsų naršyklėje

Daugumoje naršyklių galima:

 • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus

 • blokuoti trečiųjų šalių slapukus

 • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių

 • blokuoti visų slapukų siuntimą

 • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

   Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) neveiks tinkamai ir visiškai neveiks transliacijos internetu. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų transliavimo internetu paslaugomis.

Jūsų asmens duomenų saugojimas

    Prireikus galime saugoti jūsų asmens duomenis ir tada, kai nebūsite mūsų klientas, bendradarbiavimo partneris ar jo kontaktinis asmuo ir t. t. Taip galime daryti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės norminiuose aktuose numatytais atvejais ir mūsų teisėtiems interesams apsaugoti, jei tarp mūsų kiltų ginčų. Mes stengiamės nesaugoti jūsų asmens duomenų ilgiau nei to pagrįstai reikia, atsižvelgdami į duomenų gavimo tikslą.

Kokią informaciją apie savo asmens duomenis galite iš mūsų gauti

   Jūs turite teisę gauti tokią informaciją apie savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome: tvarkymo tikslą, teisinį pagrindą, kam perduodame jūsų duomenis (jei tokios informacijos atskleidimas nedraudžiamas įstatymu). Taip pat turite teisę reikalauti, kad mes jums pateiktumėme informaciją apie tai, kokius būtent jūsų asmens duomenis mes tvarkome.

   Turite teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad mes atnaujintumėme, pataisytumėme ar ištrintumėme (jei tai nedarys įtakos mūsų veiklai ir nėra draudžiama įstatymu) jūsų asmens duomenis. Mes galime nepatenkinti jūsų prašymo, jei jis kelia grėsmę kitų asmenų teisėms arba jūsų prašymas yra nepagrįstas. Bet kuriuo atveju privalome laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės norminių aktų, galinčių uždrausti mums trinti informaciją apie jūsų asmens duomenis.

   Jūs privalote pakartotinai pateikti mums informaciją, jei jūsų pateikti asmens duomenys (pavyzdžiui, pavardė) pasikeitė, taip pat jei nustatėte, kad jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarkome, yra netikslūs ar atnaujintini.
    Mes darome viską, ką galime, kad apsaugotume mūsų žinioje esančius asmens duomenis. Tačiau, jei manote, kad esame pažeidę jūsų teises, prašome susisiekti su mumis, pasinaudojant toliau pateikta kontaktine informacija, kad mes galėtumėme kuo griečiau išspręsti susidariusią situaciją. Tai pat turite teisę pateikti skundą dėl su mumis neišspręsto ginčo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Privatumo politikos pakeitimai

   Mes bet kuriuo metu galime pakeisti ir papildyti šią Privatumo politiką. Savo internetinėje svetainėje nurodysime informaciją (datą) apie tai, kada Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta. Jei bus padaryti esminiai pakeitimai, stengsimės tokius pakeitimus išskirti.

Susisiekite su mumis

   Turėdami klausimų, prašymų ar komentarų dėl mūsų Privatumo politikos ar to, kaip mes tvarkome jūsų, kaip fizinio asmens, duomenis, galite kreiptis į mus.